.......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .........@@............................... 
 ........@@@@@............................. 
 ........@@@@@@............................ 
 ........@@•••@@........................... 
 .......@•=•••  .... ................... 
 .......@• = • • .... ................... 
 .......-- • • + @........................ 
 ......-  •◊-= -= +.....  @@....◊◊◊...... 
 ......-  ◊--- --=..... @@@@•◊./◊◊◊..... 
 ....---◊◊◊+--------+...@@ @@ / ////◊◊◊.... 
 . -•◊◊◊◊ --- ------+•@  @/ / //.  ... 
 . / /◊///--- -.----=+•+/// + + /.  ... 
 @@/ /-/+ + --....--=+++/ /+ ++ +/..  .. 
 . /  ++ .-  ..---=+•/ +++ + +//..  . 
 @@ ///++++..-. . ..-==----=+++++ ++/...... 
 ץ/ //+.. ..  ....-==   + =+++++/@@... 
 +. + ..  . .. ...---@@@. /=/ ++++@@@.. 
 +..  ..   @ .   @ ••// +++ /. . 
 +. @=..   @@@ @   @• • ◊•// +++++ . . 
 + @....   @@@@@@. @@@••  ◊ /++/ +/•@@ . 
 .@..... ...•••@@ @@•+• ◊• //// /◊@•@.• 
 ............••• @@ ••••• =  /// ◊••••• 
 ...... ..•••/◊•   •• •◊◊◊@  //◊•..◊◊• 
 .••. . .///+++◊• =••• •@ @◊◊/ //◊•@-◊◊◊ 
 .••  .@•//++++•@.-◊••• @@@ @@/◊ ◊◊◊◊--◊◊ 
 ..•@@• •◊@.+++/@@•••.••• @ ◊///•◊/----◊◊ 
 ..  •  @ ..//@•••.. • . @ ◊ ◊/@◊•.--.-◊ 
 . @@ @@ @....//•• ◊.. @ . ◊ @.◊........- 
 ..@ @@@@...@.//◊◊. .. ......./- ......... 
 ... @ @@ ..@@.. / .. .........  ...-.... 
 ... @ @ .//◊◊◊ / . @ .....///.  ...---+. 
 .../ @@@@ /++◊ /+ /◊ .@@@@ /++..+/-.--++.. 
 ..//  @ +++/  +/◊@@@@ @  ++++///+++..+ 
 ../- . @ =++  ++/@.@ @@ = =++//+++/.++ 
 ../-..@. ===+ ++++ @@@@@@@@• ==++/+///.++ 
 ../..◊ /+==== ++ + /◊@@@ •  ==++++//..=+ 
 ..@@◊ /++-=== =+ + // @◊• • -===+///+...= 
 .@@•◊◊ + ===@ =++////  @• @===+++=-...= 
 .@•••◊  ==+===++//◊/= •••@@@-==++==--... 
 .•••• ◊/+===+--=+/// = =+@@ - == -- -. 
 .@ •  ++=== -==/◊//= =++//. -== -   . 
 + @••• ++=-= ••-=◊◊/++  ++/ ---@-@   = 
 = @@• •+++-= ◊◊=◊◊◊+ = ====+---◊=--@  -= 
 =- •• .++=--=◊◊◊=◊ ◊ = --= - -  @- .-. 
 =. @•..◊++--= ◊=◊ ◊ /+ ==---= ---- ++@..= 
 =. ...@•◊== ◊ ◊/ / + ++=----- -.-=- ◊... 
  . ..@•◊===-   + ++==--==- -=--=+•... 
  ....◊◊◊=- -◊=  + ++=======---==---◊•.. 
 +=- ...◊◊◊===-◊==  += =========-=-=◊◊◊◊•. 
 ◊+= ...◊◊◊◊◊◊◊=- +++ = ===---===---++/◊•.. 
 •◊   = --◊=◊◊/ / =====-----.=---++//... 
 .  . @=-- ◊◊◊•◊◊ /+===-----..-=--//..... 
   ..=--◊◊◊◊◊•@@@•====-=--+--=+--/-. ... 
 . ◊/. --.••@••=@@•===-== -++--++----..... 
 ...◊/ +++......-+••==-+= =+=+++++++-/..... 
 ...◊/ ++ ...+--- .•+--= ===++/-++/-. ..+. 
 ....◊// .------ ..+- +== ◊/+ ++◊•...+•+ 
 . . .//.+-.++++=@.◊- @ == =◊ + ◊•••.++•. 
 ...........-+++. .. @@@ ==  /◊◊-◊•◊/+//. 
 ...........---  .......@ ◊◊ ◊◊ ◊////++// 
 ........-----  @@ @....@ ◊ ◊/ ////++++/ 
 .........=--- . @ @....@@ ◊  ////+++++/ 
 ........//----...@ @@.....@◊◊//////++++// 
 ........///--..  @@@@......◊◊///////-+/// 
 ........//// +=  @@@.......◊◊◊◊/////////◊ 
 ........ ==  + @@@@.......◊◊◊◊///////◊◊ 
 .......◊==  .  •@@........◊◊◊/◊//////◊ 
 ......◊ ===-- =. @ @@@......•◊◊◊◊///////• 
 ......@ ==--   @@ @... ....◊◊◊◊◊/////◊• 
 ...... ◊/==---   @@ ..  ....◊◊◊//////. 
 .....•◊◊// =----- @@@    --◊◊◊◊◊//... 
 .....•◊◊ ◊=====-----    .•/-.. ◊◊◊◊... 
 .....•◊◊◊  =====- - +//....•◊//.  ◊◊.... 
 .....••◊◊◊◊◊=+====-==◊◊......•◊◊--. ......